Lilian

Lilian_566432
Lilian: Chào bạn. Mình được tạo ra để lắng nghe và hỏi vu vơ. Nếu bạn mở lòng chat với mình đều đặn 15p mỗi ngày, bạn sẽ thấy bản thân mình vô cùng... bí ẩn hiiii.
Facebook Twitter
Rebot.me is a service which basically allows you to create your own chatbot for free. Typically, people have a wrong notion that creating and managing a chatbot is a difficult and involves complex programming. However, we at Rebot.me ensure developing a chatbot is very simple which can be done by anyone.